Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 62  > >>

вторник, 12 септември 2023
Покана
четвъртък, 07 септември 2023
Провеждане на родителска среща:
сряда, 07 юни 2023
По повод 24 май Управленският екип на СУ „Христо Ботев" - директорът Нако Наков и главният учител Цветанка Петкова, бяха отличени от РУО и МОН за принос към развитието на училищната общност и високи постижения за 2023г.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

СТАРТИРАМЕ НОВ ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ”

Място за толерантно общуванеБенефициент: СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина в партньорство с фондация „Благотворител”.

 Цел на проекта:

Развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев” и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество чрез:

 • повишаване знанията и уменията за работа в мултикултурна среда на 36 учители;  
 • създаване на условия за развитие на интересите и способностите на учениците с въвеждане на 3 нови извънкласни форми.

Продължителност: от 11.09.2014 г. до 11.07.2015 г.

Целева група:

 • 60 ученици от 7 до 18 годишна възраст, предимно от етническите малцинства, които изпитват образователни затруднения, при които липсва мотивация за учене, умения за изразяване или имат затруднения в общуването.
 • 36 педагогически специалисти  от СОУ „Христо Ботев”, на които се налага да се справят с липсата на активност и желание за учене у децата и с липсата на ангажираност и мотивация у техните родители да ги изпратят в училище.

Финансиране:

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Конкурсна процедура 33.13-2014

Основни дейности

Дейност 1

Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда

Провеждане на тридневно обучение за 36 учители от СОУ “Христо Ботев” - „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда”. Обучението ще включва теми, свързани с представяне на различни интерактивни методи, техники и форми на работа с учениците в училищна среда, споделяне на добри практики.

В хода на проекта педагозите ще получават методическа подкрепа и консултиране за прилагане на получените нови знания и умения. 

Дейност 2

Подкрепа за развитие на интересите и способностите на децата

Проектът предвижда създаване на подкрепяща и стимулираща среда в училище чрез организиране на три вида занимания за свободното от училище време за общо 60 ученици:

 • СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество“
 • клуб „Добродетели“
 • клуб „Млад еколог”

За участниците, участващи в клубовете, ще се проведат 3 еднодневни екскурзии до значими природни, исторически, културни забележителности.

Дейност 3

Провеждане на мероприятия за повишаване на толерантността и приемане на различията в местната общественост

Произведенията на учениците от заниманията в СИП и клубовете ще бъдат представени пред местната общественост чрез пътуваща изложба.

Ще бъдат  проведени 3 училищни празника с активното участие на ученици и родители:

 • два дни за представяне на културните традиции на етносите;
 • ден, посветен на Световния ден на Земята - 22 април.

Дейност 4

Популяризиране на проекта и резултатите от него

Реализираните дейности ще бъдат отразени на интернет страниците на партньорите по проекта. За информиране на обществеността са предвидени информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция в края. Ще бъдат разпространени  информационни материали - 100 брошури и изработена информационна табела.

Очаквани резултати:

 •  създаване на атмосфера и интересни преживявания у учениците на СОУ „Христо Ботев”;
 •  заинтригуване на родителите от постиженията и работата на децата им в училище;
 •  обучени 36 учители за работа с интерактивни методи в мултикултурна среда;
 •  20 деца, посещавали СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество”;
 •  20 деца, посещавали клуб „Добродетели”;
 •  20 деца, посещавали клуб „Млад еколог”;
 •  проведени 3 екскурзии за 60 ученици;
 •  проведени 3 празника;
 •  организирана пътуваща изложба;
 •  проведени 6 консултации на лекторите, работещи в извънкласните форми;
 •  проведена информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция за 50 участници в края;
 •  разработени и разпространени информационни материали - 100 брошури и 
 •  информационна табела;
 •  проведени 6 работни срещи на екипа.