Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 48  > >>

четвъртък, 19 декември 2019
Коледен благотворителен концерт на СУ”Христо Ботев”, с. Горна Малина ”Заедно правим чудеса”.
вторник, 17 декември 2019
петък, 22 ноември 2019
На официална церемония на 21.11.2019 г. Държавната агения за закрила на детето връчи награда „Посланик на доброто“ на директора на СУ”Христо Ботев” Нако Наков и председателя на УС на фондация „Благотворител” Пенка Лазарова.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

СТАРТИРАМЕ НОВ ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ”

Място за толерантно общуванеБенефициент: СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина в партньорство с фондация „Благотворител”.

 Цел на проекта:

Развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев” и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество чрез:

 • повишаване знанията и уменията за работа в мултикултурна среда на 36 учители;  
 • създаване на условия за развитие на интересите и способностите на учениците с въвеждане на 3 нови извънкласни форми.

Продължителност: от 11.09.2014 г. до 11.07.2015 г.

Целева група:

 • 60 ученици от 7 до 18 годишна възраст, предимно от етническите малцинства, които изпитват образователни затруднения, при които липсва мотивация за учене, умения за изразяване или имат затруднения в общуването.
 • 36 педагогически специалисти  от СОУ „Христо Ботев”, на които се налага да се справят с липсата на активност и желание за учене у децата и с липсата на ангажираност и мотивация у техните родители да ги изпратят в училище.

Финансиране:

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Конкурсна процедура 33.13-2014

Основни дейности

Дейност 1

Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда

Провеждане на тридневно обучение за 36 учители от СОУ “Христо Ботев” - „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда”. Обучението ще включва теми, свързани с представяне на различни интерактивни методи, техники и форми на работа с учениците в училищна среда, споделяне на добри практики.

В хода на проекта педагозите ще получават методическа подкрепа и консултиране за прилагане на получените нови знания и умения. 

Дейност 2

Подкрепа за развитие на интересите и способностите на децата

Проектът предвижда създаване на подкрепяща и стимулираща среда в училище чрез организиране на три вида занимания за свободното от училище време за общо 60 ученици:

 • СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество“
 • клуб „Добродетели“
 • клуб „Млад еколог”

За участниците, участващи в клубовете, ще се проведат 3 еднодневни екскурзии до значими природни, исторически, културни забележителности.

Дейност 3

Провеждане на мероприятия за повишаване на толерантността и приемане на различията в местната общественост

Произведенията на учениците от заниманията в СИП и клубовете ще бъдат представени пред местната общественост чрез пътуваща изложба.

Ще бъдат  проведени 3 училищни празника с активното участие на ученици и родители:

 • два дни за представяне на културните традиции на етносите;
 • ден, посветен на Световния ден на Земята - 22 април.

Дейност 4

Популяризиране на проекта и резултатите от него

Реализираните дейности ще бъдат отразени на интернет страниците на партньорите по проекта. За информиране на обществеността са предвидени информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция в края. Ще бъдат разпространени  информационни материали - 100 брошури и изработена информационна табела.

Очаквани резултати:

 •  създаване на атмосфера и интересни преживявания у учениците на СОУ „Христо Ботев”;
 •  заинтригуване на родителите от постиженията и работата на децата им в училище;
 •  обучени 36 учители за работа с интерактивни методи в мултикултурна среда;
 •  20 деца, посещавали СИП „Нрави, обичаи, традиции и творчество”;
 •  20 деца, посещавали клуб „Добродетели”;
 •  20 деца, посещавали клуб „Млад еколог”;
 •  проведени 3 екскурзии за 60 ученици;
 •  проведени 3 празника;
 •  организирана пътуваща изложба;
 •  проведени 6 консултации на лекторите, работещи в извънкласните форми;
 •  проведена информационна среща в началото на проекта и заключителна конференция за 50 участници в края;
 •  разработени и разпространени информационни материали - 100 брошури и 
 •  информационна табела;
 •  проведени 6 работни срещи на екипа.